You are here:
Go to Top
Mes naudojame slapukus, kad užtikrintume jums geriausią patirtį mūsų svetainėje. Tai apima trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos svetainių slapukus, jei apsilankote puslapyje, kuriame yra įterpto turinio iš socialinės žiniasklaidos priemonės. Tokie trečiosios šalies slapukai gali stebėti jūsų naudojimąsi Mrvls.lt tinklalapiu. Privatumo politika View more
Cookies settings
Sutinku
Nesutinku
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
TAISYKLĖS Prašome įdėmiai perskaityti šias Taisykles, nes jos aprašo Jūsų teises bei įsipareigojimus. Naudodamasis Svetaine Vartotojas besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. PAGRINDINĖS SĄVOKOS Svetainė – interneto svetainė, pasiekiama adresu https://mrvls.lt Taisyklės – Asmens duomenų tvarkymo Svetainėje taisyklės, kurios numato pagrindines asmens duomenų ir kitos informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisykles, naudojantis Svetaine. Marvelous – UAB „Marvelous“, juridinio asmens kodas 305785141, buveinės adresas: Algirdo g. 38, Vilnius, LT-03218 Vilnius, Lietuva, tel. nr. +370 5 2111590, el. pašto adresas: nice@mrvls.lt Vartotojas – bet kuris Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip el. pašto adresas, telefono numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. BENDROSIOS NUOSTATOS Šioje Svetainėje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Svetainėje parduodamas paslaugas. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisės aktus, Marvelous turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdama Vartotojų pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Svetainę dienos. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI Vartotojui rezervuojant teikiamos Marvelous paslaugos laiką ar prenumeruojant naujienas Svetainėje, Marvelous renka Vartotojo identifikavimui būtinus pagrindinius asmens duomenis, kuriuos Vartotojas pateikia pildydamas rezervacijos formą, t.y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Nepateikus šių duomenų paslaugos rezervacija Svetainėje negalima. Rezervacija Svetainėje yra reikalinga Vartotojams, kurie nori rezervuoti Marvelous teikiamą paslaugą internetu. Užpildžius rezervaciją dėl paslaugų registracijos formoje, Marvelous renka Registruoto vartotojo Asmens duomenis (t.y. el. pašto adresą, telefono numerį, vardą ir pavardę), reikalingą paslaugai įvykdyti. Gavus vartotojo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.), Marvelous gali naudoti ir tvarkyti vartotojo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. specialių pasiūlymų, reklaminės ir kitos informacijos, susijusios su Marvelous veikla, Svetainės naujienomis, joje teikiamoms paslaugoms ir pan. formavimui ir siuntimui. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Sutikimas tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bet kada gali būti atšauktas, susisiekiant su Marvelous el. paštu mrvls@nice.lt. Marvelous taip pat gali naudoti vartotojo Asmens duomenis siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS Marvelous įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus: šiose Taisyklėse nurodytus atvejus; kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija; gavus vartotojo sutikimą; kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka. Marvelous gali perduoti Asmens duomenis kitiems duomenų valdytojams: skolų išieškotojams, valstybinėms institucijoms, bankams. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, su kuriais Marvelous yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų tvarkymo ir kurie įsipareigoja užtikrinti tinkamą perduodamų Asmens duomenų apsaugą. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS Asmens duomenys ir kita informacija, pateikta suformuojant užsakymus, pildant rezervacijos ar prenumeratos formas ir/arba reikalinga sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, bus saugoma 2 (dvejus) metus nuo paslaugos užsakymo ir/arba rezervacijos ar prenumeratos formos užpildymo. Asmens duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų. Suėjus šiam terminui, Vartotojo Asmens duomenys yra naikinami apie tai vartotojo iš anksto neinformavus. VARTOTOJO TEISĖS Vartotojas, kuris yra užpildęs registracijos ar prenumeratos formą, turi teisę bet kada, susisiekęs su Marvelous el. pašto adresu nice@mrvls.lt, susipažinti su tvarkomais jo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jeigu Registruotas vartotojas mano, kad jo Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Tuo atveju, kai vartotojo asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, jis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Vartotojas visada gali kreiptis į nice@mrvls.lt dėl saugojamų asmeninių duomenų ištrynimo. Duomenys būtų ištrinti ne ilgiau nei per 60 dienų. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS Dėl didesnio patogumo vartotojams, Svetainė gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių tinklapius bei kitą medžiagą, kurios Marvelous negali kontroliuoti. Marvelous nėra atsakinga už trečiųjų šalių paviešintą informaciją, jos necenzūruoja ir nebūtinai jai pritaria. Marvelous taip pat nėra atsakinga už trečiųjų šalių vykdomą privatumo politiką, turinį bei šių asmenų padarytą įskaitant bet neapsiribojant – žalą, nuostolius ar pažeidimus, esamus arba galimus, susijusius su trečiųjų šalių reklamos politika, turiniu, produktais, bei jų netinkamų vartojimu, paslaugomis bei kitais informaciniais resursais. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Save settings